អេង ចាន់មករា

អេង ចាន់មករា

Eng ChanMakara

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C++OOP
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap