យ័ន សុខអាន

យ័ន សុខអាន

Yorn Sokan

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap