ហេង ម៉េងសឹង

ហេង ម៉េងសឹង

Heng MengSorng

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP