ប៉ាន់ ប៉ុណ្ណាប៉ូលី

ប៉ាន់ ប៉ុណ្ណាប៉ូលី

Pann Ponnapoly

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី CamEd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS