រ៉ន រស្មី

រ៉ន រស្មី

Rorn ReakSmey

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS