ង៉ាន​​ វរ:ឧត្តម្ភ

ង៉ាន​​ វរ:ឧត្តម្ភ

Ngan Vorakudom

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS