រចំ មុន្នី

រចំ មុន្នី

Rochom Munny

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Cambodia University of Technology and Science (CamTech)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++