សុខ ឡេង

សុខ ឡេង

Sok Leng

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++