ប៉េន ពុធ

ប៉េន ពុធ

Pen Puth

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C++OOP
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap