ក្រូច ថាវរៈ

ក្រូច ថាវរៈ

Kroch Thavrak

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា