ស៊ួន ចន្ថា

ស៊ួន ចន្ថា

Suon Chantha

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++