តន់ ដឿង

តន់ ដឿង

Ton Doeung

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Beltei International university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++