ម៉ូត ម៉ានូ

ម៉ូត ម៉ានូ

Muth Manou

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++