ផន សុធានី

ផន សុធានី

Phorn Sotheany

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP
  3. C# Beginning