សែត ឃឹមពេជ្រ

សែត ឃឹមពេជ្រ

Set Khempich

ឆ្នាំសិក្សា 2023

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++