ង៉ែត សុខនាង

ង៉ែត សុខនាង

Nget Sokneang

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី National Technical Training Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap