ភឿន សុភន្ធ័

ភឿន សុភន្ធ័

Phoeun Sophorn

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP