ឃុន សុខវិសារ

ឃុន សុខវិសារ

Khun sokvisa

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation