តាំង ស៊ុយឆាយ

តាំង ស៊ុយឆាយ

Tang Suychhay

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++