សេត សុភារ៉ា

សេត សុភារ៉ា

Seth Sopheara

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery
  2. Node.js +Express
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap