សៀន តុងម៉េង

សៀន តុងម៉េង

Sean Tong Meng

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++