សួន វិជ្ផា

សួន វិជ្ផា

Suon Vichea

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++