កៅ សុខៈ

កៅ សុខៈ

Kao Sokhak

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop