ចំរើន បញ្ញាវឌ្ឍ

ចំរើន បញ្ញាវឌ្ឍ

Chomrouen Pannhavath

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++