អ៊ុត វាតវ៉ាន់ដា

អ៊ុត វាតវ៉ាន់ដា

UK Vatvanda

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++