ញឹម ទេវី

ញឹម ទេវី

Nhoem Tevy

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី The University of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++