ស្រ៊ុនគា​ នារតី

ស្រ៊ុនគា​ នារតី

SrunKea Neardey

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++