ភោគ ពិសិដ្ឋសម្បូណ៍

ភោគ ពិសិដ្ឋសម្បូណ៍

Phok Pisethsambo

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++