ឡាង ពេជ្រ

ឡាង ពេជ្រ

Lang Pich

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី National Institute of Entrepreneurship and Innovation

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++