សម្រេច​​​ អម្រិត

សម្រេច​​​ អម្រិត

Samrach Amret

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++