ប៊ន់ វ៉ាន់ដេត

ប៊ន់ វ៉ាន់ដេត

Born Vandet

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++