ធួន ចាន់នីត

ធួន ចាន់នីត

Thoun Channith

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++