សាក់ ពន្លឺពេជ្រ

សាក់ ពន្លឺពេជ្រ

Sak Punleupich

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++