ប៉ុន ម៉ាណែត

ប៉ុន ម៉ាណែត

Pon Maneth

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++