យ៉ង់ ចាន់វិសាល

យ៉ង់ ចាន់វិសាល

Yang ChanVisal

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Kirirom Institute of Technology - KIT

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS