ហ៊ាង ធីរិទ្ឋ

ហ៊ាង ធីរិទ្ឋ

Heang Thyrith

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា