ឡេង សេងហុង

ឡេង សេងហុង

Leng SengHong

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) (វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++