អ៊ិន សុយ៉ាត

អ៊ិន សុយ៉ាត

In Soyat

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS