ង៉ោ ឆេងចាង

ង៉ោ ឆេងចាង

Ngor ChhengChang

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP