ប៉ែន ដារ័ត្ន

ប៉ែន ដារ័ត្ន

Penn Darath

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP