ប៉ាត ផារិទ្ធ

ប៉ាត ផារិទ្ធ

Pat Pharith

ឆ្នាំសិក្សា 2022

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++