ពៅ សុខហ៊ាង

ពៅ សុខហ៊ាង

Pov Sokheang

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Python