ភាព​ សម្ភស្ស

ភាព​ សម្ភស្ស

Pheap Somphors

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++