ភុន​ ស្រីពេជ

ភុន​ ស្រីពេជ

Phun Sreypich

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Python