ណុប វិសាល

ណុប វិសាល

Nop Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. C# Beginning
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap