ហ៊ុល បូរម៉ី

ហ៊ុល បូរម៉ី

Hul Bormey

ឆ្នាំសិក្សា 2022

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP