លីម​ វីរៈ

លីម​ វីរៈ

Lim Virak

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap