ហ៊ឹម វណ្ណីត

ហ៊ឹម វណ្ណីត

Him Vannit

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C++OOP