អ៊ុល សុខតារា

អ៊ុល សុខតារា

Ul Sokdara

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី The University of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++