អ៊ឹម​ ឧត្តមតារា

អ៊ឹម​ ឧត្តមតារា

Em Udomddara

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. Node.js +Express
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap